ANBI

ANBI St. museum it Tsiispakhús

Adres
De stichting heeft haar adres bij het museum
Museum it Tsiispakhús
Ald Hiem 2
8731 BR Wommels
E-mail adres: info@tsiispakhus.nl

Fiscaal nummer /RSIN: 8054.89.034
KvK nummer: 41002558

Bestuur
Harry van Putten – voorzitter en secretariaat
Johan Wagenaar – vice-voorzitter, publiciteit en educatie
Klaas Eisma – penningmeester
Geertje Bouma – Posthuma – vrijwilligers en planning 

Doelstelling
Statuten artikel 2:
Het doel der stichting is in het bijzonder de instandhouding van het voormalige kaaspakhuis aan het Ald Hiem te Wommels

Samenvatting Beleidsplan 2017 – 2022 Stichting It Tsiispakhûs te Wommels
In onderhavig beleidsplan legt Stichting It Tsiispakhûs te Wommels haar toekomstvisie neer dat de basis vormt van haar toekomstige rol op het gebied van ‘erfgoedzorg’, met de focus op het streekmuseum ‘It Tsiispakhûs’te Wommels in de huidige gemeente Littenseradiel. Aan de hand van een bedrijfsmatige analyse op relevante aspecten van de huidige situatie versus een gewenste situatie, waarbij vigerende regelgeving en haar statuten als richtsnoer werden gebruikt, is in dit beleidsplan een toekomstvisie en een toekomstige missie beschreven voor het erfgoedbeleid in bijzonder toegespitst op onze regio. De Stichting heeft aan de hand van genoemd bedrijfsmodel de volgende strategische beleidsuitgangspunten afgeleid.

 1. Er wordt gestreefd naar verbreding van de huidige erfgoedzorg ten dienste van de gemeenschap, deze toegankelijk te maken voor het publiek aan wie de materiële getuigen  en erfenis van de ontwikkeling wordt gepresenteerd, zulks voor educatie en genoegen
 2. Efficiënte doch volwaardige ambtelijke ondersteuning wordt nagestreefd
 3. Er wordt programmatisch gewerkt met een consistente planning
 4. Een degelijke meerjarige financiële onderbouwing wordt nagestreefd
 5. Aan de hand van een vijfjaarlijkse beleidsnota wordt gestreefd naar een duurzame meerjarige en ook politieke ondersteuning
 6. Er wordt gestreefd naar brede communicatie. Alle betrokkenen en desgewenst alle belangstellenden worden geïnformeerd over de beoogde erfgoedzorg

Beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen geen beloning of vacatiegeld maar ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten De stichting heeft geen personeel in dienst.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2016

 • Het bestuur van de stichting heeft maandelijks vergaderd
 • In maart 2016 heeft het museum meegedaan met de actie NL Doet
 • Op de begane grond hebben in 2016 twee kunstschilders een expositie gehouden, te weten Hiske Wiersma en vanaf september Theo Onnes
 • 20 april 2016 is het cultuurmenu ‘Litt’s Meitsje ‘ voor het primaire onderwijs in de gemeente Littenseradiel in het museum gelanceerd en het museum biedt hierin haar erfgoed educatief programma genaamd KEK Erfgoed, aan
 • De opening van de expositie van Hiske Wiersma is verricht op 29 april door wethouder Bonnema
 • Het museum heeft de landelijke Open Monumentendag 2016 op 10 sept. in de gemeente georganiseerd
 • Via het museum konden bezoekers van het Greidhoekefestival dit jaar in een praam inschepen  voor vertrek naar het festivalterrein
 • Dinsdag 8 nov. zijn de gastvrouwen -en heren op stap naar Achlum geweest in het kader van het jaarlijkse uitje

Jiersifers

Conform de voorschriften van de belastingdienst voor Anbi- instellingen, vermelden wij hieronder onze jaarcijfers.

 

  2017   2016
       
Netto-omzet € 3.262   € 3.532
       
Bruto resultaat € 3.262   € 3.532
       
       
Huisvesting € 484   € 481
Exploitatiekosten € 3.203   € 3565
Algemene kosten €2403   € 47
       
Som der kosten €6090   € 4093
       
       
resultaat voor financiële baten en lasten -€ 2828   -€561
       
renteopbrengsten € 18   € 92
rentelasten -€ 161   -€ 143
       
som fin. baten en lasten € -144   €-51
       
       
       
Resultaat € -2972   € -612

 

Op verzoek informeren wij u graag verder over onze financiële situatie.