Simmer yn Fryslân

Tsiispakhûs bij de Omrop
21 juli 2020
12 september Open leermo(nu)ment
26 augustus 2020

Hjoed Simmer yn Fryslân fan Omrop Fryslân yn Wommels. Dizze wike museumwike by de Omrop dus ek een petear mei Harry van Putten fan it Tsiispakhûs en dan letter hjoed nog moaie bylden op TV.  Op de radio mei Johanna Brinkman.