ANBI

ANBI St. museum it Tsiispakhûs

Adres
De stichting heeft haar adres bij het museum
Museum it Tsiispakhûs
Ald Hiem 2
8731 BR Wommels
E-mail adres: info@tsiispakhus.nl

Fiscaal nummer /RSIN: 8054.89.034
KvK nummer: 41002558
IBAN: NL13 RABO 0372 0008 35

Bestuur
Harry van Putten – voorzitter en secretariaat
Klaas Eisma – penningmeester
Gosse Hiemstra – algemeen bestuurslid
Saskia Eringa- museumregistratie/website
Tjeerd Dijkstra – algemeen bestuurslid

 

Doelstelling
Statuten artikel 2:
Het doel der stichting is in het bijzonder de instandhouding van het voormalige kaaspakhuis aan het Ald Hiem te Wommels

Samenvatting Beleidsplan 2017 – 2022 Stichting It Tsiispakhûs te Wommels
In onderhavig beleidsplan legt Stichting It Tsiispakhûs te Wommels haar toekomstvisie neer dat de basis vormt van haar toekomstige rol op het gebied van ‘erfgoedzorg’, met de focus op het streekmuseum ‘It Tsiispakhûs’te Wommels in de huidige gemeente Littenseradiel. Aan de hand van een bedrijfsmatige analyse op relevante aspecten van de huidige situatie versus een gewenste situatie, waarbij vigerende regelgeving en haar statuten als richtsnoer werden gebruikt, is in dit beleidsplan een toekomstvisie en een toekomstige missie beschreven voor het erfgoedbeleid in bijzonder toegespitst op onze regio. De Stichting heeft aan de hand van genoemd bedrijfsmodel de volgende strategische beleidsuitgangspunten afgeleid.

  1. Er wordt gestreefd naar verbreding van de huidige erfgoedzorg ten dienste van de gemeenschap, deze toegankelijk te maken voor het publiek aan wie de materiële getuigen  en erfenis van de ontwikkeling wordt gepresenteerd, zulks voor educatie en genoegen
  2. Efficiënte doch volwaardige ambtelijke ondersteuning wordt nagestreefd
  3. Er wordt programmatisch gewerkt met een consistente planning
  4. Een degelijke meerjarige financiële onderbouwing wordt nagestreefd
  5. Aan de hand van een vijfjaarlijkse beleidsnota wordt gestreefd naar een duurzame meerjarige en ook politieke ondersteuning
  6. Er wordt gestreefd naar brede communicatie. Alle betrokkenen en desgewenst alle belangstellenden worden geïnformeerd over de beoogde erfgoedzorg

ANBI voor een overzicht kunt u klikken: anbi 2019 tsiispakhus.

Beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen geen beloning of vacatiegeld maar ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten De stichting heeft geen personeel in dienst.

Op verzoek informeren wij u graag verder over onze financiële situatie.